Calendari del Contribuent 2017

Calendari per a l’exercici:
  TIPUS D'IMPOST
  DATES DE PAGAMENT
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Del 31 de març al 31 de maig
Impostos de béns immobles de naturalesa urbana
(amb Fraccionament)
1r periode: Del 28 d’abril al 30 de juny
2n periode: Del 28 de juliol al 30 de setembre
Impost de béns immobles de naturalesa rústica
Del 28 d’abril al 30 de juny
Impost de béns immobles de caracteristiques especials (BICE)
Del 28 d’abril al 30 de juny
Conserv. Cementiri
Del 28 d’abril al 30 de setembre
Taxes - preus públics 
Del 30 de juny al 31 d’agost
IAE (Impost sobre Activitats Económiques)
Del 28 de juliol al 29 de setembre