Bases


1) Poden optar a l'EXPOSICIÓ I PREMI D’ARTS VISUALS «LA COVA DE NIALÓ» artistes residents arreu de Catalunya, de forma individual o en col·lectiu, amb una sola obra de tècnica i suport de lliure elecció. El tema de l’obra ha de versar sobre ELS ELEMENTS RELIGIOSOS I/O TRADICIONALS I ELS SEUS VINCLES AMB LA MEMÒRIA I LA VIDA LOCAL.

2) El jurat estarà format per Toni Cartanyà (President de les Festes de la Serra 2016), que actuarà com a president; Eulàlia Porta (membre de la comissió de cultura de les Festes de la Serra 2016) que farà les funcions de secretària, o les persones en qui deleguin, ambdós amb veu però sense vot. I pels següents professionals del sector de les arts visuals contemporànies: Pilar Lanau (Artista i Tècnica de Dinamització Cultural en escola d’art a Tortosa), Albert Macaya (artista i docent universitari a Tarragona), Francesc Perramon (historiador de l'art, crític i docent en escola d’art a Tarragona, especialista en temes de Memòria), Lídia Porcar (artista i docent en escola d’art a Reus) i Estela Rodríguez (Artista, docent i investigadora en temes d'art contemporani, gènere i diversitat cultural). L’organització es reserva el dret de modificar el jurat per causes majors. El seu veredicte serà inapel·lable i el Premi podrà ser declarat desert si el jurat ho decideix motivadament. El jurat tindrà en compte els valors artístics de l’obra i la seva adequació a la temàtica proposada.

3) El certamen EXPOSICIÓ I PREMI D’ARTS VISUALS «LA COVA DE NIALÓ» consta de dues parts:

I. Selecció per l’Exposició Premi d’arts visuals «La cova de Nialó»

II. Premi d’arts visuals «La cova de Nialó»

I. SELECCIÓ PER L’EXPOSICIÓ PREMI D’ARTS VISUALS «LA COVA DE NIALÓ»

4) La primera part d’aquest certamen consistirà en la selecció dels projectes de les obres rebuts per part del jurat a fi de formar part de l’Exposició Premi d’arts visuals «La cova de Nialó» que tindrà lloc a Montblanc del 2 al 18 de setembre de 2016.

5) Els/les artistes interessats/des a participar hauran de presentar un dossier en format digital que s’enviarà a l’adreça electrònica vespredelesarts@montblanc.cat on s’haurà de fer constar el següent:

a. En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar el nom del premi al qual s’opta, en aquest cas “Premi d’arts visuals La cova de Nialó”.

b. En el Cos del Missatge s’ha de fer constar el nom del premi i el títol de l’obra.

c. Proposta: s’adjuntarà un dossier de l’obra amb un únic document en format PDF. Aquest document s’ha d’anomenar amb el mateix títol de l’obra i ha d’incloure una proposta concreta de l’obra que es presenta al certamen amb el contingut que es detalla:

1 Nom de l’obra i fitxa tècnica detallada.

2 Memòria: explicació de l’obra (física i conceptualment), justificació de la seva
relació amb la temàtica proposada a concurs, i procés de muntatge per a
l’exposició.
3 Un màxim de 5 imatges de l’obra acabada o bé que s’hi relacionin i facin entendre el projecte al jurat en cas que no estigui produïda o acabada (esbossos, dibuixos, representacions virtuals...).

4 La informació textual o en imatges que es consideri que pot ajudar al jurat a avaluar la proposta, tal com altra obra relacionada, altres projectes, etc. Màxim un full de text i 5 imatges més.

d. Plica: En un altre document adjunt, també en format pdf, anomenat amb la paraula PLICA seguida del títol de l’obra, s’hi ha de fer constar les referències que permetin identificar l’autor/a o col·lectiu:

1 Nom i cognoms

2 Fotocòpia ben visible del NIF, NIE, passaport o qualsevol altre document d’identificació legalment acceptat. Si és un col·lectiu, fotocòpia del document de tots els membres. L’organització d’aquest certamen es reserva el dret de sol·licitar un certificat de padró o document que acrediti la residència a Catalunya dels/de les artistes en cas que ho consideri necessari.

3 Les adreces postal i de correu electrònic i el telèfon de contacte.

6) El termini de recepció de les propostes és des de l’1 d’abril fins el 31 de maig de 2016, ambdós inclosos.

7) Els dossiers amb les propostes seran avaluats pel jurat d’aquest certamen, el qual seleccionarà els participants en el premi a fi que formin part de l’Exposició Premi d’arts visuals «La Cova de Nialó». El nombre de seleccionats queda al seu criteri, podent consultar quant a aquest aspecte a la Comissió de Cultura de les Festes de la Serra 2016.

8) Amb data límit el 30 de juny de 2016 la Comissió de Cultura de les Festes de la Serra 2016 comunicarà als/a les participants per correu electrònic el resultat d’aquesta selecció.

9) Es disposarà d’un import màxim de 100 euros per a la producció, transport i muntatge de tota obra seleccionada per a l’exposició. En tots els casos les despeses hauran de ser justificades convenientment un cop muntada l’obra a la sala d’exposició.

10) Els/les artistes seleccionats/des hauran de fer-se càrrec del muntatge de les obres, sigui quin sigui el seu format i suport, a la sala d’exposició entre els dies 24 i el 27 d’agost de 2016. L’organització hi contactarà amb antelació suficient per a concretar la data de muntatge en cada cas.

11) La Comissió Organitzadora de les Festes de la Serra 2016 obté automàticament el dret d’ús i reproducció fotogràfica de les obres seleccionades únicament per a les finalitats de l’exposició i difusió de la mateixa i de les Festes de la Serra.

12) La inauguració de l’exposició, el dia 2 de setembre de 2016 a Montblanc, comptarà amb la presència obligada dels/de les artistes seleccionats/des, i se'ls demanarà una breu explicació de la seva obra dirigida al públic assistent en el decurs de l’acte.

13) Durant el període d’exposició es podrà votar o comentar lliurement per part de tot el públic les obres exposades en els fulls deixats per a aquest efecte a la sala. Els vots i comentaris seran tinguts en compte pel jurat, però en cap cas seran vinculants.

14) La Comissió Organitzadora de les Festes de la Serra 2016 prendrà les mesures adequades respecte de la custòdia i la conservació de les obres seleccionades, encara que no es fa responsable dels deterioraments o dels accidents de què puguin ser objecte les obres des que s’entreguin fins que es recullin.


II. PREMI D’ARTS VISUALS «LA COVA DE NIALÓ»

15) El jurat seleccionarà d’entre les obres seleccionades i ja muntades a l’exposició una única obra guanyadora del PREMI D’ARTS VISUALS «LA COVA DE NIALÓ».

16) L’artista o col·lectiu guardonat haurà d’assistir obligatòriament a l’acte d’atorgament del Premi, el VESPRE DE LES ARTS que serà en el marc de les FESTES DE LA SERRA 2016, el dia 10 de setembre a les 19h a Montblanc.

17) El PREMI D’ARTS VISUALS «LA COVA DE NIALÓ» té una dotació de 1.600 euros per a l’obra premiada i és únic i indivisible. A aquest import se li aplicaran les retencions pertinents.


18) L’artista o el col·lectiu premiat cedirà a Festes de la Serra 2016 els drets de propietat material i d’exposició de l’obra. Els drets de reproducció de l’obra seran compartits en tots els seus termes entre les Festes de la Serra 2016 i el/la artista o col·lectiu.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

19) L’incompliment de les obligacions que imposen les bases podrà ser motiu de revocació dels beneficis de la convocatòria.

20) La participació en el premi suposa la plena acceptació de les mateixes.


*Per a qualsevol dubte en les bases d’aquests premis podeu contactar amb l’organització a través del correu electrònic: vespredelesarts@montblanc.cat

Documents: