Calendari del Contribuent 2017

TIPUS D'IMPOST DATES DE PAGAMENT
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Del 31 de març al 31 de maig

Impostos de béns immobles de naturalesa urbana
(amb Fraccionament)

1r periode: Del 28 d’abril al 30 de juny
2n periode: Del 28 de juliol al 30 de setembre

Impost de béns immobles de naturalesa rústica Del 28 d’abril al 30 de juny
Impost de béns immobles de caracteristiques especials (BICE) Del 28 d’abril al 30 de juny
Conserv. Cementiri Del 28 d’abril al 30 de setembre
Taxes - preus públics  Del 30 de juny al 31 d’agost
IAE (Impost sobre Activitats Económiques) Del 28 de juliol al 29 de setembre

Accions del document