Aparcaments

Zones blanques d'estacionament gratuït

En els darrers anys, l'Ajuntament de Montblanc  condiciona diferents solars i espais en desús de la ciutat per a la seva utilització com a superfícies d'estacionament gratuït, obertes les 24 hores del dia els set dies de la setmana. Totes elles es troben a una distància d'entre cinc i deu minuts a peu del centre.

A continuació teniu la seva ubicació:

 

 

Estacionament regulat (zones blaves)

 

La manca d'aparcament en zones amb molta concurrència de vehicles fa necessària la seva regulació per tal d'assegurar una mobilitat sostenible. L'aplicació de polítiques de mobilitat sostenible és indispensable pel desenvolupament econòmic de la ciutat, l'increment de l'activitat comercial i la millora del mediambient. La zona blava regula l'estacionament en la via pública i permet assolir aquests objectius. És per aquest motiu que s’aplica una política de mobilitat que reguli i organitzi aquestes zones per tal que hi hagi un ús racional del vehicle i de l'espai urbà. La zona blava afavoreix la rotació de vehicles als centres de les ciutats i a les àrees amb trànsit dens i en redueix la congestió. La zona blava ve regulada per l’ordenança municipal de circulació. 

Les zones regulades amb temps limitat es troben senyalitzades amb senyals verticals, indicant el temps màxim d’estacionament i l’horari de funcionament, i senyals horitzontals, pintura blava que delimita cada plaça.


Les tarifes vigents a prtir de l'1 de gener de 2017 són:


L'horari de la zona blava és de 9:00 - 13:00 i de 16:00 - 20:00 de dilluns a dissabte. (festius no inclosos) L'estada mínima és de 15 minuts i la màxima d'1 hora i 30 minuts. La tarifa per a l'any 2015 d'acord amb l'ordenança fiscal aprovada per l'Ajuntament d'Igualada és de 1,36 Euros/hora. El pagament és per minut.

 

Accions del document