Espais Naturals

El territori del terme municipal de Montblanc està format per tres zones ben diferenciades: la serra de Miramar a l'extrem est i sud-est del terme, la unitat de les muntanyes de Prades al límit oest i sud-oest, i els terrenys baixos de la conca del riu Francolí que es troben situats en una franja central que va de l'extrem nord a l'extrem sud del terme.

El terme municipal, que té una superfície de 9.214 ha, està format en un 80 % aproximadament per sòl erm i forestal, un 15 % per sòl agrícola i la resta per sòl urbà. Aquestes proporcions ens indiquen la importància que els espais naturals tenen en el conjunt del terme municipal. El sòl agrícola es troba situat principalment en terrenys de poca altitud prop del riu Francolí i Anguera. Les àrees forestals es situen en terrenys d'altitud més elevada en les zones de les muntanyes de Prades i la serra de Miramar. Precisament, aquestes serralades contenen dues zones PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural), protegides per la legislació catalana pel seu alt valor natural.

 


Accions del document