Calendari del Contribuent 2024

 

TIPUS D'IMPOST

DATES DE PAGAMENT
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Del 28 de març al 31 de maig

Impostos de béns immobles de naturalesa urbana
(amb Fraccionament)

1er període: Del 26 d’abril al 28 de juny

2on període: Del 28 de juny al 30 d'agost

3r període: Del 30 d'agost al 31 d'octubre

Impost de béns immobles de naturalesa rústica Del 26 d’abril al 28 de juny
Impost de béns immobles de característiques especials (BICE) Del 26 d’abril al 28 de juny
Conserv. Cementiri Del 26 d’abril al 28 de juny
Taxa escombraries 

1er període: Del 31 de maig al 31 de juliol

2n període: Del 30 de juliol al 30 de setembre

Gual ocupació domini públic Del 28 de juny al 30 d’agost
IAE (Impost sobre Activitats Económiques) Del 30 de juliol al 30 de setembre

Accions del document