Cartipàs 2019- 2023

Delegació de funcions a regidors
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i altre legislació concordant, considera necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències de caràcter general en favor de diferents Regidors

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

PDF document icon Delegació de funcions a regidors.pdf — PDF document, 135 KB (138242 bytes)

Establiment de les retribucions dels càrrecs electes

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

PDF document icon Establiment de les retribucions dels càrrecs electes.pdf — PDF document, 128 KB (131758 bytes)

Nomenament regidors de la Junta de Govern Local
Nomenament regidors de la Junta de Govern Local, delegació de competències a la Junta i nomenament de Tinents d'Alcalde

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

PDF document icon Nomenament regidors de la Junta de Govern Local, delegació de.pdf — PDF document, 128 KB (131532 bytes)

Accions del document