Junta de Govern local

Els membres de la Junta de Govern Local, segons Decret número 391/2019 són:

Alcalde Josep Andreu Domingo
Primer Tinent d'Alcalde Francesc Benet i Ribé
Segon Tinent d'Alcalde Santi Porta Fernandez

Competències de la Junta de Govern Local:

- L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

- Les funcions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal  li delegui o li atribueixin les lleis.

- Aprovar oferta pública d'ocupació, i bases proves selecti­ves i concursos de provisió de llocs de treball.

- Nomenament personal i sancions

- Aprovació dels instruments de planejament de  desenvolupament  del planejament general no atribuïdes expressament al  Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i els  projec­tes d'urbanització.

- Sancionar faltes de desobediència o infracció  ordenances municipals.

- Contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Així mateix també es delega l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

- Projectes d'obres i serveis dels  que sigui competent per a la seva   contractació la Junta de Govern Local segons les delegacions efectuades en el present decret, i previstos al pressupost.

- Aprovacions certificacions d'obres.

- Llicències: obres majors, ambientals i ocupacions de via pública de més de 48 hores.

- Aprovar padrons de caràcter tributari  i d'ingressos de dret públic, excepte els corresponents a la taxa de l'Escola de Música, el preu públic de la Llar d'infants i la taxa per activitats esportives.

- Aprovar les liquidacions de taxes, impostos i preus públics.

- Subvencions.

Accions del document