Ple municipal

El Ple és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament de Montblanc. Està integrat per l’alcalde, que el presideix, i els regidors i les regidores de la corporació, i té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

L’Ajuntament de Montblanc celebra les sessions plenàries a la Sala de Plens. Les sessions són públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones.

Presidència saló de sessionsEl Ple de l'Ajuntament de Montblanc es reuneix una vegada al mes amb caràcter ordinari, preferentment el segon dimecres del mes no festiu a les 20h, i, amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho decideixi l'alcalde o ho demani, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la corporació.

ACTES DEL PLE

 

Accions del document