Consulta pública

Sobre la necessitat d'aprovar un regulador de Reglament regulador del mercat de venda no sedentària de Montblanc

15/05/2020

Consulta pública
Imatge d'arxiu del mercat ambulant de Montblanc

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es sotmet a consulta pública, la necessitat d'aprovar un regulador de Reglament regulador del mercat de venda no sedentària de Montblanc.

 

El  marc  en  què  es  planteja  la  nova  norma  és  el següent:

 

Antecedents:

Per acord de l’Ajuntament Ple de data 3 de juny de 1996 es va aprovar l’Ordenança reguladora del mercat ambulant de Montblanc, la qual es va publicar en el BOPT núm. 220 de 24 de setembre de 1996.

Des d’aquesta data, l’ordenament jurídic en matèria de venda no sedentària, ha sofert modificacions que justifiquen l’aprovació d’una nova ordenança. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 121/2013, de 26 de febrer, que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia i el Decret 151/2013, de 9 d’abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum. 

Ambdues normes configuren un nou marc competencial, que afecta els ajuntaments en matèria de venda no sedentària i que comporta la necessitat, per tant, d’incloure les seves previsions en el règim sancionador d’un nou reglament


Problemes que es volen solucionar amb la norma:

L’adaptació de la norma reglamentària a la normativa vigent

 

Necessitats i oportunitats de la seva aprovació: 

Es considera del tot imprescindible incloure aquestes novetats legislatives en el text del nou reglament.Objectius de la norma:

L’aprovació d’aquest nou reglament, que incorpora substancials novetats en relació amb l’ordenança de l’any 1996 comporta que s’hagi de deixar sense efecte l’anterior normativa per adaptar-la a la normativa vigent.


Fes clic aquí per consultar l'avantprojecte de reglament

 

Data inici consulta: 18 de maig de 2020

Data finalització consulta: 28 de maig de 2020

 

Adreça de correu electrònic per les aportacions dels ciutadans: secretaria@montblanc.cat

Accions del document