Conveni de col·laboració amb els col·legis de veterinaris pel cens municipal d'animals de companyia

09/08/2018

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya en relació amb el cens municipal d'animals de companyia.

 

L'esmentat conveni té com a objectiu establir els termes i les condicions de la col·laboració entre l'Ajuntament de Montblanc, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya per a la millor i més eficient gestió per part del consistori del cens municipal d'animals de companyia. Per aquest motiu, el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya facilitarà a l'ajuntament les claus que li permetran accedir a la base de dades de cens d'animals de companyia de l'AIAC, on es registraran les dades d'identificació dels animals de companyia (gossos, gats i fures) que resideixen de manera habitual al municipi.

 

El Consell, directament o mitjançant el Col·legi, es farà càrrec de recollir les comunicacions que facin els veterinaris dels animals de companyia que resideixin al municipi, les quals han de contenir totes les dades que es deriven de la identificació veterinària de l'animal i també les dades bàsiques de la persona propietària o posseïdora d'aquests animals. El Consell sistematitzarà i emmagatzemarà a l'AIAC les dades de les comunicacions dels veterinaris que rebi i facilitarà a l'ajuntament les claus d'accés per que pugui accedir, via web, a la base de dades de l'AIAC per a consultar-la. El Consell s'obliga a tenir actualitzada l'esmentada base de dades amb la informació que pugui rebre dels propietaris o posseïdors dels animals de companyia, i també s'obliga a que l'accés a la base de dades de cens de l'AIAC es pugui realitzar online en qualsevol moment i tots els dies de l'any.

 

Per la seva part, l'Ajuntament de Montblanc s'obliga a custodiar les claus d'accés a l'esmentada base de dades de cens de l'AIAC que li faciliti el Consell i a no cedir-les a terceres persones o entitats en cap cas. L'accés a aquesta base de dades es farà únicament per la persona responsable designada a l'efecte pel consistori. Per tal de tenir dret a l'esmentat accés a la base de dades de cens de l'AIAC, l'Ajuntament abonarà al Consell la quantitat de 790 euros a l'any. La quota també inclou el servei de consulta de microxips per a la cerca de propietaris d'animals perduts o abandonats, de tots els animals inclosos a l'AIAC.

 

Per a fer el seguiment i el control del conveni, es constituirà una comissió mixta formada per dos representants de l'Ajuntament de Montblanc, un representant del Col·legi i un altre del Consell. La comissió es reunirà de forma ordinària, com a mínim, una vegada a l'any.

Accions del document