Creació d'un aparcament a la pedania de Lilla

09/05/2018

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat la creació d'un aparcament a la pedania de Lilla.

 

La parcel·la on s'ubicarà l'aparcament discorre paral·lela al carrer Major i es troba elevada uns 3 metres respecte a la rasant de l'esmentat carrer.

 

Els treballs a realitzar són la retirada de la capa vegetal, que s'apilarà al perímetre de la parcel·la per a formar un cordó o morro de terra com a barrera per als vehicles; formació de la rampa i compactació i pavimentació de rampa i cuneta (així s'aconseguirà evitar la degradació de la rampa, evitant que caigui terra al carrer Major i facilitant un bon desaigüe de la parcel·la d'aparcament); perfilar tots els talussos existents a la parcel·la i els nous generats pels moviments de terres, i inclou la retirada de la vegetació o marges existents i el transport de restes vegetals o pedres a abocador; formació d'escales i de graons, i construcció de barana; moviment de terres per a la creació de la plataforma; i pavimentació de la parcel·la de 1.200 metres quadrats.

 

El pressupost de l'esmentada obra és de 10.350 euros.

Accions del document