El 25 de setembre finalitza el termini de presentació de sol·licituds per a entrar a la borsa de treball de la llar d'infants

13/09/2018

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat la rectificació de les bases que regirà el concurs per a la constitució de borses de personal a la llar d'infants.

 

Per a la llar d'infants, es realitzarà una borsa per a educadors i educadores i, una altra, per a monitors de menjador, per tal de cobrir les necessitats temporals del consistori montblanquí, així com donar cobertura a programes de caràcter temporal, les incidències i baixes de la plantilla, per a cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat. Els nomenaments o contractacions laborals que es formalitzaran seran de caràcter interí i/o de durada determinada, i a la borsa hi formaran part totes les persones que superin el procés selectiu.

 

Per a prendre part al concurs, s'han de complir els següents requisits:

-tenir complerts 16 anys d'edat;

-tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals és aplicable la lliure circulació de treballadors;

-les persones estrangeres amb residència legal a Espanya també es podran presentar per a formar part de la borsa per a possibles contractacions en règim laboral;

-tenir coneixements de nivell de suficiència de català C1 (nivell C) en el cas dels educadors i nivell B en el cas dels monitors, coneixements que s'hauran d'acreditar documentalment;

-les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, del Nivell C1 de coneixements de llengua castellana;

-no estar en inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat o separada del servei de cap administració pública;

-estar en possessió, per als aspirants a la borsa d'educadors, del títol de tècnic o tècnica superior en educació infantil o equivalent, mestra en l'especialització en educació infantil, el grau universitari en educació infantil, o la doble titulació de grau d'Educació Infantil i Educació Primària, i per als aspirants a la borsa de monitors, estar en possessió del carnet de monitor de menjador o de lleure;

-no haver estat condemnada o condemnat amb sentència ferma per delicte contra la llibertat i indemnitat sexual;

-la certificació negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales;

-i aportar una declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat o condemnada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'essers humans, i autoritzar a l'Ajuntament perquè pugui demanar les dades al registre central de delinqüents sexuals.

 

Les persones que ja hagin realitzat la sol·licitud per a participar en el procediment mantindran els seus drets i, per tant, no caldrà que tornin a presentar la documentació.

 

Per a la prova es realitzarà una única crida, i les persones aspirants que no compareguin al lloc, la data i l'hora assenyalats, seran definitivament excloses del procés selectiu.

 

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses al procés selectiu, l'import de 20,80 euros. La quota per drets d'examen serà de zero euros si la persona es troba en situació de desocupació o acrediti una discapacitat igual o superior al 33%, cosa que hauran de demostrar amb el certificat corresponent.

 

El termini de presentació de sol·licituds per accedir a la borsa de la llar d'infants finalitza el dia 25 de setembre.

Accions del document