El Plenari aprova diversos temes econòmics

08/03/2018

El passat dimecres 7 de març el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar diversos temes econòmics.

 

El primer que es va aprovar per 7 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc), 3 en contra (CUP i FIC) i 2 abstencions (PDeCAT) va ser un pla pressupostari a mig termini per al període 2019-2021.

 

Segons l'esmentat pla, estan previstos uns ingressos de 8.515.062 euros per a cada un d'aquests tres anys, mentre que les despeses serien de 8.509.671 euros per al 2019; 8.428.774 euros per al 2020; i 8.461.045 euros per al 2021. Per tant, els resultats econòmics d'aquests tres anys acabarien de manera positiva: 5.391,38 euros l'any 2019; 86.288,20 euros el 2020; i 54.016,90 euros el 2021.

 

Concessió de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

El segon punt econòmic, que es va aprovar per unanimitat, va ser la concessió d'una bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. L'obra bonificada és l'arranjament de la façana d'un edifici de l'avinguda Manuel Ribé.

 

Modificació ordenança fiscal número 14

El tercer i darrer punt econòmic que es va tractar a la sessió plenària va ser la modificació de l'ordenança fiscal número 14 per a l'exercici 2018 i següents, que va ser aprovat per unanimitat.

 

L'ordenança fiscal número 14 regula la taxa per a utilitzacions privatives o aprofitament especials del domini públic, i la seva modificació afecta la taxa per a la instal·lació de parades, casetes de venda, espectacles i atraccions durant la Setmana Medieval, i la ocupació amb taules, cadires i altres elements de terrassa.

Accions del document