Oberta la convocatòria per a les entitats culturals i educatives del municipi per a demanar subvencions

El termini de sol·licitud finalitza el dia 29 de març

14/03/2018

L'Ajuntament de Montblanc ha aprovat la convocatòria de subvencions per a les entitats culturals i educatives del municipi per a l'any 2018. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 29 de març.

 

Poden sol·licitar subvencions destinades a activitats culturals les entitats sense ànim de lucre integrades dins l'àmbit territorial de Montblanc o que portin a terme una festa d'interès local o activitat en benefici del municipi abans del dia 31 de desembre de 2018, exceptuant les entitats que concertin un conveni amb l'Ajuntament de Montblanc.

 

Són subvencionables totes aquelles activitats concretes relacionades amb les festes, seguici popular i cultura que col·laborin a millorar la programació cultural de la Vila Ducal, excepte els conceptes derivats de menjars, restaurants, bars o altres activitats amb ànim de lucre.

 

Les subvencions tindran caràcter no devolutiu, voluntari i eventual.

 

A més a més, es podrà sol·licitar la cessió de materials de l'Ajuntament, com taules, cadires, papereres i tanques, i es valorarà d'acord amb el següent barem: muntatge i desmuntatge d'equip de so, 75 euros, i muntatge i desmuntatge d'escenari, 175 euros. Una vegada l'entitat torni el material cedit, si aquest està trencat se li reduirà la subvenció atorgada en relació al preu del material, i en cas que no se li hagi atorgat subvenció l'entitat haurà de pagar el material.

 

A la sol·licitud que s'ha de presentar a l'Ajuntament hi ha d'haver les següents condicions: signatura del president de l'entitat, s'ha de fer constar el programa o l'activitat concreta per a la qual es demana la subvenció, i la previsió d'ingressos i despeses de l'activitat. També s'ha de presentar una memòria explicativa amb els indicadors dels criteris de valoració, i s'haurà de justificar mitjançant una declaració responsable que no estan inclosos en cap de les prohibicions que estableix la llei per a ser beneficiari.

 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montblanc resoldrà sobre l'ajut a atorgar en el termini màxim de 3 mesos des de l'última data per a la presentació de les sol·licituds. Finalment, per tal de percebre les subvencions atorgades, caldrà presentar a l'Ajuntament les factures de les despeses subvencionades i els documents de justificació.

Accions del document