Ordre del Dia del Ple del dia 29 de juny de 2016

La sessió plenària començarà a les 20 hores

06/06/2016

PRIMER PUNT: Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

SEGON PUNT: Donar compte de les resolucions d'Alcaldia.

TERCER PUNT: Donar compte de les actes de la Junta de Govern.

ACCIÓ MUNICIPAL

QUART PUNT: Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Montblanc, introducció de tres nous usos relacionats amb el turisme.

HISENDA I RÈGIM INTERIOR

CINQUÈ PUNT: Rectificació d'errors aritmètics pla econòmic financer 2016-2017.

SISÈ PUNT: Concessió de la bonificació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

SETÈ PUNT: Moció de la CUP i Convergència i Unió de rebuig a la nova Llei General de Telecomunicacions.

VUITÈ PUNT: Moció per a un país lliure de corrupció d'Estat.

NOVÈ PUNT: Precs i preguntes.

Accions del document