Informació activitats esportives

Aquí trobareu la informació sobre les activitats esportives, amb els horaris i full d'inscripció.

Durada de les activitats:
1r trimestre: 12 de setembre a 21 de desembre de 2018
2n trimestre: 7 de gener al 29 de març de 2019
3r trimestre: 1 de abril al 21 juny de 2019.
Inscripcions: A partir del 27 d’Agost i fins el 14 de setembre de 2018, al Pavelló Municipal d’Esports de Montblanc (horaris:
matins de 10 a 12 h. i tardes de dimecres i divendres de 18 a 20 h.). Telf. 977860819.
Documentació necessària per a la inscripció:
• Full de dades bancàries (es proporcionarà al Pavelló Municipal d’esports de Montblanc)
• Full d’inscripció degudament emplenat (es proporcionarà al Pavelló Municipal d’esports de Montblanc)
• Fotocòpia targeta sanitària Nombre d’inscripcions: Les activitats s’iniciaran un cop es cobreixi el mínim d’inscrits determinat per la Regidoria
d’Esports. Cada curset té un nombre de places limitades que es cobriran per ordre d’inscripció. L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no hi ha el nombre mínim d’inscrits.
Pagament de quotes: El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària. En cas de rebut retornat,es cobrarà la despesa bancària.
L’import de l’activitat no es retornarà un cop iniciat el trimestre, encara que l’interessat causi baixa sota qualsevol concepte. En cas de no pagament d’un trimestre es procedirà a la baixa de l’usuari. Es valoraran els casos degudament justificats.
Altes: Per donar-se d’alta cal formalitzar la inscripció al Pavelló Municipal d’Esports de Montblanc. En les noves altes fetes en el decurs dels 15 primers dies de cada mes, es considerarà aquest mes íntegre a tots els efectes. Si s’inscriu a partir del dia 16, la quota a aplicar serà del 50% de l’import mensual de l’activitat a la qual s’inscriu.
Baixes: Cal notificar personalment la baixa de l’activitat a l’Ajuntament de Montblanc 15 dies abans de finalitzar el trimestre.
Tot aquell que no compleixi la normativa d’ús del Pavelló Municipal d’Esports serà donat de baixa.
Bonificacions: 10% als membres de família nombrosa o monoparental. 20% a les persones amb minusvalia, excepte en el cas d’activitats adaptades. 15% als menors de 16 anys.

Accions del document